Markupplåtelser – rätten att använda någon annans mark

Svensk lagstiftning ger dig som vill göra något på någon annans mark möjlighet att genom olika former av avtal använda mark utan att äga den. Markupplåtelser så som arrende, allmän nyttjanderätt, avtalsservitut, ledningsrätt och tomträtt är vanliga upplåtelseformer för den som vill använda någon annans mark. Jag hjälper dig med rätt avtal.

arrendera mark med arrendeavtal

Arrende

När en markägare upplåter mark till en privatperson eller ett företag som mot ersättning med ensamrätt ska använda marken uppstår ett arrende. Arrende är en form av markupplåtelse. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas på den arrenderade marken gäller olika regler för avtalstider, uppsägning och reglering av arrendeavgiften. Det är arrendeavtalet som styr och därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Jag hjälper dig som arrenderar eller vill arrendera någon annans mark.

Läs mer: Arrende och arrendeavtal

åkermark upplåten med arrende
servitut på grannens tomt
servitut på grannens tomt

Servitut

Servitut är en form av markupplåtelse som innebär rätt för ägaren till en viss fastighet att använda någon annans fastighet. Ett avtalsservitut är ett civilrättsligt avtal mellan två fastighetsägare. Avtalet kan skrivas in i fastighetsregistret och behöver innehålla vissa moment för att vara giltigt som ett servitut. Även lantmäteriet kan bilda servitut i en lantmäteriförrättning.

Jag hjälper fastighetsägare som behöver hjälp med markupplåtelser att ordna avtal om servitut till förmån för sin egen fastighet.

Läs mer: Servitut och ledningsrätt

Kraftledningar upplåtna med ledningsrätt

Ledningsrätt

Överallt där människor bor och verkar finns det olika former av ledningar för el, vatten, avlopp, värme och fiber. Genom ledningsrätt kan en ledningsägare säkra sin rätt att ha ledningar över någon annans mark.

Vanligtvis har den som äger ledningen och markägaren kommit överens om att ledningsrätten ska bildas. I vissa fall kan Lantmäteriet bilda en ledningsrätt mot en markägares vilja. Jag hjälper ledningsägaren att säkerställa rätten för sina ledningar.

Läs mer: Servitut och ledningsrätt

ledningsrätt för elnät
upplåtelse av jakträtt och fiskerätt
upplåtelse av jakträtt och fiskerätt

Avtal om jakt eller fiske

För att få jaga eller fiska på någon annans mark, det vill säga mark som inte är din egen, krävs någon form av rättighet. Huvudregeln är att den som äger marken, också äger rätten till jakt och fiske. Men i vissa fall har den som en gång sålt marken själv behållit rätten till jakt och fiske och i vissa fall har markägaren själv genom avtal upplåtit jakträtt eller fiskerätt till någon annan.

För dig som söker en jakträtt eller fiskerätt är det är viktigt att hålla koll på rådande förhållanden, på prisnivån och andra avtalsvillkor. Jag hjälper dig.

Popup

Gator och torg, tomma butikslokaler och öppna golvytor i köpcentrum används idag för popup-butiker. Popups är verksamheter som drivs under tillfälliga former på platser där många människor vistas.

Oavsett om det gäller boxar för paketutlämning, parkeringar för el-sparkcyklar, ytor för foodstrucks, valstugor, minifestivaler eller andra event så krävs polistillstånd om ytan utgörs av allmän plats, hyresavtal om ytan ligger inomhus eller arrendeavtal om ytan ligger på kvartersmark eller utanför detaljplan.

Jag hjälper dig med rätt avtal och kontakten med fastighetsägaren, kommunen och polisen.

popup-affärer för loppis, foodtruck eller butik
Höjning av tomträttsavgäld markhyra
tomträtt och höjning av avgälden

Tomträtt

Tomträtt är en form av markupplåtelse som innebär att du äger ditt hus men inte marken som huset ligger på. Du äger din byggnad och dina anläggningar men du hyr marken av kommunen.

Widko är ett konsultföretag som arbetar med tomträtt och andra markupplåtelser. Jag hjälper dig som är tomträttshavare att tolka ditt tomträttsavtal, bedöma ett rimligt friköpspris, kontrollera kommunens förslag om ny avgäld, förhandla och eventuellt väcka talan mot (stämma) kommunen om förslaget på ny avgäld inte är korrekt.

Läs mer: Allt om tomträtt