Markförhandling för skyddad natur

Vid bildandet av naturreservat, och andra skyddade områden, där det allmänna inskränker privata markägarens rådighet över marken eller förvärvar den genom inlösen är dialogen med markägaren av yttersta vikt.

Jag hjälper till med markförhandling och dialog för skyddad natur med nöjda markägare.

markförhandling vid bildandet av naturreservat

Naturreservat

Enligt Naturvårdsverket omfattar Sveriges naturreservat mer än 5 miljoner hektar mark. Staten planerar att skydda ännu mer. Stora delar av de marker som skyddas ägs av privatpersoner och skogsbolag som skött om markerna noggrant i flera generationer med höga biologiska värden som resultat.

Vid bildandet av naturreservat är det viktigt att alla naturreservatets funktioner, så som rätt att använda vägar och bygga parkeringsplatser säkerställs. Detsamma gäller markägarnas rättigheter genom avtal om jakt och bete.

Jag hjälper till med dialog, markförhandling och avtal för naturreservat med nöjda markägare.

markförhandlare vid vattenskyddsområde

Vattenskydd

Kommuner och Länsstyrelser får bilda vattenskyddsområden till skydd för grund- eller ytvatten som behöver användas som vattentäkter. Det allmänna får därmed inskränka en privat markägares rätt att förfoga över sin mark och i vissa fall lösa in marken. När ett vattenskyddsområde bildas ändras ofta förutsättningarna för den som bedriver verksamhet, till exempel jordbruk, i området. I vissa fall har markägaren rätt till ersättning.

Jag hjälper till med dialog och markförhandling.

avtal om återvätning av våtmark

Våtmarker

Stora delar av landets våtmarker har under tidigare århundraden dikats ut för att skapa ny jordbruksmark. Att återväta utdikade torvmarker, mossar och myrar är ett effektiv sätt minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt som den den biologiska mångfalden gynnas.

Anläggandet av nya våtmarker bygger på frivilliga avtal med de som äger marken. Då är det nödvändigt med strukturerad dialog och markförhandling.

Jag hjälper till med markägarkontakterna.

anläggning för friluftsliv

Friluftsliv

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i naturen. För att möta det ökade friluftsintresserat krävs inte minst toaletter och parkeringsplatser utan också vandringsleder, spänger, eldstäder och vindskydd.

På många platser har markrättigheterna för friluftslivets faciliteter inte lösts.

Jag hjälper till med markförhandling och upprättandet av rätt avtal.